Nền tảng cho phép các doanh nghiệp, đối tác làm việc và cá nhân đánh giá ứng viên và xác thực một số thông tin của ứng viên

Đối với Nhà Tuyển Dụng

Tăng tính chân thực và tin cậy trên hồ sơ ứng viên

 
 

 

 

Tiết kiệm được thời gian và nguồn lực xác minh thông tin trên hồ sơ ứng viên

Tận dụng được các đánh giá làm đẹp CV và hồ sơ của mình trên JobTalent

Đối với Ứng Viên