Ngôn ngữ công sở

Giải nghĩa các thuật ngữ thường sử dụng trong công việc